Download algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
Deze leverings- en algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten overeenkomsten. De Internet site Race-design & Parts richt zich uitsluitend op de Nederlandse markt.
2. Totstandkoming overeenkomst
Een koopovereenkomst komt eerst tot stand door verzending van de opdrachtbevestiging door ons aan de wederpartij, naar aanleiding van een door de wederpartij gedane bestelling. De opdrachtbevestiging geschiedt direct na de bestelling in de vorm van een E-mail. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper. Het kan voorkomen dat producten niet naar ieder land verstuurd kan worden.
3. Betaling
Betaling dient te geschieden binnen zeven dagen na de besteldatum. Indien wij uw betaling niet binnen zeven dagen hebben ontvangen, dan is het mogelijk dat de door uw bestelde artikel(en) niet meer leverbaar is/zijn tegen de afgesproken prijs. U kunt dan het artikel opnieuw bestellen tegen de dan geldende prijs.
Reclame schort de betalingsverplichting niet op.
Schuldvergelijking is nimmer toegestaan.
Door het gebruik van een betaalkaart voor het betalen van uw bestelling, bevestigt u dat de gebruikte kaart van u is. Alle creditcard/betaalkaart betalingen zijn onderwerp van controle en autorisatie door de kaartuitgever. Als de kaartuitgever de autorisatie van de betaling weigert accepteren wij uw bestelling niet en zijn wij niet aansprakelijk voor het vertraagd of niet leveren van uw bestelling en zijn wij niet verplicht u van de reden van weigering op de hoogte te stellen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige kosten die de kaartuitgever of bank u in rekening brengt als gevolg van het gebruik van de betaalkaart voor uw bestelling.
4. Meerderjarig of toestemming
Door het plaatsen van een bestelling verklaart de koper meerderjarig te zijn of toestemming te hebben van een meerderjarige ouder, verzorger of voogd. Indien de koper niet aan deze voorwaarde voldoet behoudt Race-design & Parts zich het recht voor de levering zonder verdere berichtgeving te op te schorten of te staken.
5. Levertijd
Afhankelijk van de beschikbaarheid zal Race-design & Parts haar uiterste best doen om de bestelde artikelen binnen 10 werkdagen na verwerking van de betaling te leveren, maar kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor late levering veroorzaakt door omstandigheden buiten onze invloedssfeer. De bestelde artikelen worden verstuurd aan het adres dat op het moment van bestellen werd geregistreerd.
In het geval dat de bestelde artikelen om welke reden dan ook niet meer leverbaar zijn, zal Race-design & Parts de klant daarvan op de hoogte stellen door middel van e-mail (aan het adres geregistreerd bij het bestellen) of per telefoon. Als de artikelen tijdelijk niet in voorraad zijn, zal Race-design & Parts de klant vragen of hij/zij wil wachten tot de artikelen weer leverbaar zijn. Tenzij de klant aangeeft dit te willen zal Race-design & Parts het voor de artikelen betaalde bedrag crediteren.
6. Verzending
Verzendingen geschieden steeds voor rekening en risico van de koper. De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan ons. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf verlaten.
Race-design & Parts is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.
7. Rembours
Indien een bestelling die onder rembours verstuurd is door de koper wordt geweigerd of niet afgehaald van het postkantoor worden door Race-design & Parts de rembourskosten en administratiekosten gefactureerd.
8. Prijzen
De door ons genoemde prijs is inclusief BTW en in Euro, maar exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.
9. Reclames
De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan Race-design & Parts te melden. Reclame terzake van leveranties dienen binnen 7 dagen nadat de goederen de koper hebben bereikt bij voorkeur per email of schriftelijk aan ons gedaan te worden. Bij gebreke hiervan worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichtingen te hebben geleverd. Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, zullen wij ter uwer keuze en tegen teruggave van de geleverde goederen, hetzij voor gratis herlevering zorgen, hetzij de koper voor de teruggenomen goederen crediteren. U kunt onze klantenservice bereiken via ons email-formulier.
Terugsturen gebeurt voor eigen rekening, Race-design & Parts accepteert geen onfrankeerde zendingen of zendingen waarvoor Race-design & Parts moet betalen. Mocht er sprake zijn van een fout van Race-design & Parts of valt een artikel onder garantie dan worden de verzendkosten achteraf vergoed.
10. Geschillen
Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan.
11. Buitengerechtelijke incassokosten
Indien wij wegens niet-nakoming van de overeenkomst door de koper kosten van rechtsbijstand moeten maken, is de koper verplicht de kosten volledig aan ons te vergoeden.
12. Overmacht
Indien Race-design & Parts door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding. Onder overmacht van Race-design & Parts wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.
13. Garantie
Met betrekking tot producten van derden is Race-design & Parts tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.
Wanneer sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd monteren of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Race-design & Parts liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.
Race-design & Parts is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.
14. Aansprakelijkheid
Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Race-design & Parts in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Race-design & Parts niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Race-design & Parts.
De klant vrijwaart Race-design & Parts te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.
De aansprakelijkheid van Race-design & Parts blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Race-design & Parts de klant maximaal in rekening had kunnen brengen.
De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Race-design & Parts ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
15. Overige bepalingen
In geval afzonderlijke in deze voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.
In alle zaken waarin niet wordt voorzien door deze leveringsvoorwaarden beslist altijd de directie van Race-design & Parts
16. Retourbeleid

  1. Ongebruikte en onbeschadigde goederen kunnen met originele factuur gedurende 14 dagen door de consument geretourneerd worden bij de ondernemer in ruil voor de betaalde aankoopsom. Indien er afwijkende of aanvullende voorwaarden gelden voor retournering, dan laat de onder- nemer dit bij het aanbod weten.
  2. Goederen die op verzoek van de consument zijn vervaardigd, gemengd, be- werkt of op maat gemaakt, of goederen die op verzoek van de consument zijn besteld, zijn steeds uitgesloten van het recht van retournering.
  3. Indien de consument een bedrag (vooruit) betaald heeft zal de ondernemer zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na toepassing van het recht van retournering, het bedrag waarop de consument recht heeft terugbetalen. Dit bedrag bestaat uit het betaalde bedrag met aftrek van de eventuele kosten die op grond van lid 1 van dit artikel in rekening mogen worden gebracht.